Vols treballar amb nosaltres?

Informació personal


Contacte


Formació


Idiomes

El fet d’enviar el seu CV implica l’acceptació del justificant de recepció:
JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ DEL SEU CURRÍCULUM
En haver rebut el seu currículum, i en compliment del Reglament Europeu UE 679/2016 i la Llei
Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, volem informar-li que:
1.- Totes les dades contingudes en el mateix i que voluntàriament Vostè ens ha facilitat, han passat a formar part d’un tractament de dades personals el seu titular és GRUP SENIA.
2.- Que la finalitat d’aquest tractament és la disposar de dades de possibles de sol·licitants d’ocupació dels quals seran tractades respectant al màxim la seva intimitat.
3.- Que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte en els supòsits marcats en l’esmentada legislació o per l’aplicació d’altres lleis que així ho regulen.
4.- Que l’haver-nos enviat Vostè mateix aquest currículum, entenem que autoritza a la inclusió de les seves dades en aquest tractament i al fet que siguin tractades per a la finalitat descrita.
5.- Que el termini de conservació de les seves dades serà indefinit.
Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a GRUP SENIA o bé per e-mail a info@senia.es per d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i si no és objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: “Drets Llei Protecció de Dades”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.
En la mesura que GRUP SENIA necessiti incorporar a la seva plantilla més personal i que considerem que el seu perfil pot encaixar, ens posarem en contacte amb vostè.